Skip to main content

Instrukcja redakcyjna

Należy pamiętać, że wszystkie nadsyłane materiały muszą być oryginalne i niepublikowane oraz nie mogą być złożone do publikacji w innym miejscu. 

Język 

Wszystkie artykuły muszą być napisane  języku angielskim w wersji brytyjskiej. 

Rodzaje publikacji 

Legatio publikuje trzy rodzaje artykułów:

  1. Tradycyjny artykuł w czasopiśmie, w pełni dostępny zarówno dla czytelników niespecjalistów, jak i specjalistów, z wyraźnym naciskiem na oryginalny wkład artykułu w dziedzinę dyplomacji renesansowej i wczesnonowożytnej.
  2. Krytyczne edycje źródeł, gdzie źródło archiwalne istotne dla dziedziny dyplomacji jest publikowane i udostępniane całej społeczności naukowej. Transkrypcja źródła uzupełniona jest o wstępną kontekstualizację źródła i analizę jego treści. 
  3. Artykuł przeglądowy, oceniający jedną lub więcej najnowszych publikacji. 

Długość 

Ostateczny projekt artykułu przyjętego do publikacji powinien mieć długość od 6000 do 8000 słów, łącznie z przypisami. 

Dla krytycznego wydania źródła pierwotnego, docelowa długość wynosi od 5000 do 10 000 słów, w tym przypisy i transkrypcja. 

Dla artykułu przeglądowego docelowa długość to 800 słów. 

Karta tytułowa 

Do wszystkich artykułów należy dołączyć kartę zgłoszenia, na której autorzy muszą podać swoje imię i nazwisko, afiliację, tytuł naukowy, adres e-mail, tytuł zgłaszanej pracy, streszczenie, które nie powinno przekraczać 250-300 słów, oraz listę trzech do siedmiu słów kluczowych, które klasyfikują treść artykułu.

Pliki powinny być przesłane pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i najlepiej w formacie Microsoft Word. 

Struktura artykułu 

Layout 

Tytuły 

Pierwsza strona nadesłanej pracy powinna zawierać tylko tytuł pracy w celu zapewnienia anonimowości recenzji. Po tytule można zamieścić przypis (np. z krótkim podziękowaniem), ale powinien on być dodany dopiero po zakończeniu procesu recenzji. 

Nagłówki sekcji nie są wymagane, ale bardzo zalecane. Wszystkie podrozdziały w tekście powinny być zaznaczone poprzez pozostawienie pustej linii między sekcjami. Tytuł każdego nagłówka jest zaznaczony pogrubioną czcionką. W przypadku stosowania nagłówków drugiego stopnia, należy je zaznaczyć pogrubioną kursywą. Należy jednak unikać nadmiernej liczby podrozdziałów.

Wszystkie tytuły powinny być pisane wielką literą, tzn. pierwszy wyraz i wszystkie rzeczowniki własne powinny być pisane wielką literą, a wszystkie inne wyrazy małą literą.

Czcionka i odstępy

Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman o rozmiarze 12, z długimi cytatami (patrz niżej: Cytaty) wciętymi podwójnie i o rozmiarze 11 oraz przypisami (patrz niżej: Przypisy) o rozmiarze 10. Cały materiał, w tym przypisy, odsyłacze i tabele powinny być pisane pojedynczym odstępem. 

Akapity 

Nie należy wciskać pierwszego akapitu artykułu i akapitów po nagłówkach. Pozostałe akapity wcina się o 0,5 cm (1 tabulator), bez wstawiania pustych linii. 

Przypisy 

Przypisy powinny być ograniczone do niezbędnych odnośników i umieszczane na końcu zdania, po interpunkcji. Przypisy należy numerować kolejno w całym artykule cyframi arabskimi, a nie strona po stronie. 

Obrazy, ryciny i tabele 

Wszystkie zdjęcia, ryciny i tabele muszą być numerowane kolejno w całym artykule cyframi arabskimi. Autor jest całkowicie odpowiedzialny za uzyskanie zdjęć o wysokiej rozdzielczości i zgody na ich wykorzystanie. Potwierdzenie zgody na reprodukcję ilustracji, jeśli dotyczy, powinno być zaznaczone pod podpisem. 

Glosariusze 

W razie potrzeby można zamieścić glosariusze w celu wyjaśnienia często powtarzających się terminów technicznych lub nieanglojęzycznych. Powinny być one dodane na końcu tekstu, przed bibliografią. 

Bibliografia 

Wszystkie źródła archiwalne, monografie, rozdziały w tomach i czasopisma powołane w tekście powinny być wymienione w bibliografii na końcu artykułu. Należy dokonać podziału na źródła archiwalne, drukowane źródła podstawowe i dzieła wtórne. Wszystkie tytuły wymienione w bibliografii i przypisach powinny być pisane wielkimi literami, tzn. pierwsze słowo i wszystkie rzeczowniki własne powinny być pisane wielką literą, a wszystkie inne słowa małą literą. Proszę postępować zgodnie z Przewodnikiem Stylu MHRA dla odniesień bibliograficznych.

Styl 

Legatio stosuje się do  MHRA Style Guide, który jest dostępny online: http://www.mhra.org.uk/Publications/Books/StyleGuide/  Jeśli zasady stylu i pisowni nie są konsekwentnie przestrzegane, tekst zostanie zwrócony do korekty. 

Pisownia, wielkie litery, interpunkcja i skróty 

Legatio w dużej mierze stosuje pisownię brytyjską, ale w celu uzyskania wyjaśnień należy zapoznać się z Przewodnikiem stylistycznym MHRA. 

Kursywa 

Pojedyncze słowa lub krótkie wyrażenia w językach obcych powinny być pisane kursywą, z wyjątkiem sytuacji, gdy weszły one do regularnego użycia w języku angielskim. Dodatkowo, tytuły książek, czasopism, sztuk teatralnych, wierszy, pamfletów, itp. publikowanych indywidualnie, muszą być oznaczone kursywą. Natomiast tytuły serii książek, rozdziałów, artykułów, wystaw itp. powinny być ujęte w pojedynczy cudzysłów. 

Nazwy 

Należy zwrócić uwagę na poprawną pisownię nazw miejscowości, nazw instytucji i nazw osobowych. Jeżeli istnieje ogólnie przyjęta forma angielska dla zagranicznej nazwy miejscowości lub nazwiska, należy jej użyć. Zawsze należy sprawdzić pisownię w dobrej pracy referencyjnej. 

Daty, liczby, waluta, wagi i miary 

Daty podaje się w formie "22 April 1564" lub "Friday, 22 April 1564". W razie potrzeby należy zaznaczyć, czy używa się starego czy aktualnego kalendarza. W odniesieniu do okresu czasu należy stosować formę "from 1826 to 1850" zamiast "from 1826-50"; w odniesieniu do dziesięcioleci należy stosować "s" bez apostrofu: the 1920s (nie the 1920's); w odniesieniu do stuleci należy je przeliterować w całości: the sixteenth century (nie the 16th century); w przypadku podawania dat przybliżonych, circa należy skracać do c.: c. 1490. 

Liczby od jednego do stu włącznie należy zapisywać słownie. Cyfry stosuje się natomiast w odniesieniu do lat, tomów, numerów stron itp. Użycie cyfr rzymskich powinno być ograniczone do szczególnych zastosowań, np. przy oznaczaniu króla. 

Nazwy walut (zagranicznych) powinny być podawane w formie pisemnej i przy użyciu ich form angielskich, jeśli istnieje ogólnie oczekiwany termin. 

Wagi i miary również powinny być wyrażane słownie. 

Cytaty 

Cytaty ze źródeł nieanglojęzycznych muszą być przetłumaczone na język angielski, a cytat w języku oryginalnym powinien być zawsze podany w odpowiednim przypisie lub dodatku. Pisownia cytatów powinna być zgodna z ich oryginalnym stylem. Jednakże w przypadku cytatów ze średniowiecznych lub wczesnonowożytnych rękopisów i książek drukowanych, niektóre litery i skróty muszą być znormalizowane do języka współczesnego, np. i i j, u i v, długie s, ampersand, itp. 

Krótkie cytaty mogą pozostać w tekście głównym, ujęte w pojedynczy cudzysłów. Długie cytaty powinny być oznaczone dla czytelnika poprzez oddzielenie ich od tekstu poprzedzającego i następującego pustymi liniami, podwójne wcięcie całego cytatu oraz zastosowanie mniejszej wielkości liter. Długie cytaty nie muszą być ujmowane w cudzysłów. Pominięcia w cytatach należy zaznaczać elipsą (trzy kropki w nawiasie kwadratowym). 

W stosownych przypadkach, autor jest odpowiedzialny za uzyskanie zgody na reprodukcję materiału.

Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies
Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności

Powered by OlimpWeb