Skip to main content

Opłata za publikację

Autorzy publikujący w czasopiśmie nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów. Redakcja na żadnym etapie procedowania tekstu nie pobiera od autorów opłat za przyjęcie tekstu do oceny, jego recenzje zewnętrzne, redakcję tekstu, przygotowanie do druku oraz umieszczenie na stronie internetowej. Czasopismo w całości jest finansowane ze środków budżetowych państwa.
Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies
Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności

Powered by OlimpWeb