Skip to main content

Zasady cytowania

Pierwsze odniesienie do publikacji lub źródła w przypisie powinno być podane w pełnym brzmieniu, późniejsze odniesienia do tej samej publikacji w formie skróconej. Powinno to obejmować nazwisko autora, ze skróconym tytułem, jeśli w artykule powołano się na więcej prac tego samego autora, a następnie tom (jeśli dotyczy) i odniesienie do strony. 

Legatio stosuje styl referencyjny MHRA Style Guide, jednak czasopismo ma swój własny styl dotyczący źródeł archiwalnych i drukowanych źródeł pierwotnych:

 1. Korespondencja:
 • Źródło archiwalne: List od ... do ... , data (dzień, miesiąc, rok): archiwum, kolekcja(y) archiwalna(e), numer tomu [jeśli dotyczy], fol.
 • Źródło drukowane: List od ... do ... , data (dzień, miesiąc, rok) w tytule książki, redaktor (dane o publikacji), numer tomu [jeśli dotyczy], p.
 1. Rękopisy:
 • Źródło archiwalne: Autor, tytuł dokumentu, data (dzień, miesiąc, rok): archiwum, zbiór(i) archiwalny(e), numer tomu [jeśli dotyczy], fol.
 • Źródło drukowane: Autor, tytuł dokumentu, data (dzień, miesiąc, rok) w tytule książki, wydawca (szczegóły publikacji), numer tomu [jeśli dotyczy], p.
 1. Krytyczne edycje źródeł pierwotnych:

Legatio przyjmuje publikacje kluczowych tekstów źródłowych dotyczących historii dyplomacji. Nadsyłane artykuły powinny składać się z dwóch części: krótkiego eseju wprowadzającego oraz transkrypcji tekstu źródła. Podczas gdy transkrypcja powinna pozostać w oryginalnym języku, wstęp musi być napisany w brytyjskim angielskim.

Autor powinien podać zarówno tytuł edycji krytycznej, jak i pełną sygnaturę archiwalną przepisanego źródła. 

Transkrypcja powinna być poprzedzona materiałem wprowadzającym, w którym jasno wyjaśnione jest pochodzenie i znaczenie tekstu. Wszystkie wydarzenia opisane w tekście, jak również miejsca i wymienione osoby, powinny być wyjaśnione i skontekstualizowane. Wprowadzenie powinno również zawierać krytyczną analizę dokumentu, w której jasno określone jest znaczenie źródła dla historii dyplomatycznej (np. czego możemy się dowiedzieć z tekstu i jakie wstępne wnioski można wyciągnąć). 

Źródła będą publikowane w ich oryginalnym języku. Teksty muszą być dokładnie przepisane, z zachowaniem następujących zasad i z poszanowaniem oryginalnej pisowni, kapitalizacji i interpunkcji:

 • Nazwy i miejsca: powinny być podane w oryginalnej formie, ze standardową współczesną pisownią w nawiasach kwadratowych. Jeśli słowo lub nazwa jest konsekwentnie lub często błędnie pisane w całym tekście, przy pierwszym wystąpieniu należy zamieścić przypis informujący o tym fakcie i podać listę innych wariantów występujących w tekście.
 • Rozwinięcia i skróty: należy je rozwiązywać za pomocą interpolowanych liter kursywą, np. nostri, occasione, animo.
 • Litery u, v, i oraz j: należy zmienić na pisownię współczesną, np. vniuersal staje się universal, maiestie staje się majestie.
 • Litera s: długie i krótkie s są podawane jako s.
 • Cyfry rzymskie: należy zamienić na współczesne, np. xiij i iiij stają się xiii i iv.
 • Kapitalizacja: należy stosować się do tekstu oryginalnego. Wielkie litery mogą być dodane do pierwszego słowa zdania i nazwisk.
 • Interpunkcja: zgodnie z tekstem oryginalnym. Można dodać kropki, jeśli są one niezbędne do odczytania tekstu.
 • Numery stron lub folio: oryginalna numeracja stron powinna być zawsze podana w nawiasach kwadratowych.
 • Uwagi na marginesie: można je umieścić w nawiasach kwadratowych w odpowiednim miejscu tekstu lub zamieścić w przypisach.
 • Przypisy: źródło powinno być opatrzone przypisami, aby wyjaśnić osoby, miejsca i pojęcia lub rozwinąć informacje zawarte w tekście.
 • Tekst zagubiony/nieczytelny: jeśli tekst został zagubiony lub jest nieczytelny, należy to zaznaczyć w nawiasie kwadratowym.
Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies
Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności

Powered by OlimpWeb