Skip to main content

O nas

Przez dziesięciolecia wczesnonowożytna historia dyplomatyczna pozostawała w stagnacji jako dziedzina badań akademickich. Pozostając w oderwaniu od szerszych prądów i tendencji w nauce, studia nad historią dyplomatyczną szybko podupadały. W ostatnich latach trend ten uległ radykalnemu odwróceniu i coraz większa liczba badaczy odpowiada na niedawne wezwania do nowego podejścia do historii dyplomacji. Obecnie eksplorowane są różne ścieżki historycznych dociekań. 

Oprócz zrozumienia politycznych, społecznych, ekonomicznych, handlowych i kulturowych aspektów wczesnonowożytnej dyplomacji, historycy przyjmują nowe metody i idee. Dzisiejsze badania poszerzają pole dociekań poprzez łączenie podejść kulturowych, semiotycznych i antropologicznych, przy jednoczesnym kontynuowaniu świeżych badań archiwalnych i rewizji utrwalonych przekonań. Misją Legatio jest stworzenie forum dla lepszego zrozumienia roli dyplomatów i funkcji dyplomacji w renesansowym i wczesnonowożytnym świecie, z uwzględnieniem tradycyjnych historii polityki, sztuki, ekonomii, prawa i społeczeństwa, a także pojawiających się historii płci, wymiany, tożsamości i komunikacji. 

Czasopismo ma na celu prezentację, upowszechnianie i promowanie badań najwyższej jakości, które prowokują do dyskusji i podważają założenia w tym zbyt długo pomijanym obszarze nauki historycznej.

Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies
Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności

Powered by OlimpWeb