Skip to main content

Standardy etyczne przy sporządzaniu recenzji

Wszelkie maszynopisy otrzymane do recenzji są dokumentami poufnymi i tak muszą być traktowane. Nie wolno ich pokazywać innym osobom ani omawiać z nimi, chyba że za zgodą redaktora. Dotyczy to również recenzentów, którzy odrzucą zaproszenie do recenzji.

Recenzje powinny być sporządzone obiektywnie, a obserwacje jasno sformułowane, aby autorzy mogli je wykorzystać do ulepszenia maszynopisu. Osobista krytyka autorów jest niewłaściwa.

Recenzenci, w miarę swej wiedzy, powinni wskazać opublikowane prace, które nie zostały zacytowane przez autorów.

Recenzent powinien powiadomić redaktorów o jakimkolwiek istotnym podobieństwie lub nakładaniu się maszynopisu z każdym innym tekstem (opublikowanym lub niepublikowanym), o którym posiada wiedzę, jeśli zachodzi podejrzenie plagiatu.

Recenzent, który ma konflikt interesów wynikający z konkurencji, współpracy lub innych relacji bądź powiązań z którymkolwiek z autorów, firm i instytucji związanych z maszynopisem powinien niezwłocznie powiadomić o tym Redakcję.

Niepublikowane materiały ujawnione w przesłanej pracy nie mogą być wykorzystywane we własnych badaniach recenzenta bez wyraźnej pisemnej zgody autorów.

Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies
Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności

Powered by OlimpWeb