Skip to main content

Zakres tematyczny

Legatio poświęcone jest różnym aspektom dyplomacji renesansowej i wczesnonowożytnej. Publikuje oryginalne badania i recenzje książek w celu rozwoju badań i dyskusji na temat dyplomacji i praktyk dyplomatycznych okresu przednowoczesnego.

Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies
Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności

Powered by OlimpWeb